2015-05-12

Zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
realizuje zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w oparciu o:

  • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 )

a także zadania z zakresu:

  • świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
  • dodatków mieszkaniowych w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)·
  • realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r.)